Novinky

2007-05-22

ProAir, sv�tov� novika pro zdrav� bydlen� - Unikatn� syst�m pro �pravu vzduchu v m�s

Se stoupajícími nároky a po�adavky zákazník� na zdravé �ivotní prost�edí se výzkumný tým Paradoru zabýval otázkami, jakým zp�sobem napomoci k odbourávání škodlivých látek v ovzduší. Mohou replicas relojes být v r�zných koncentracích obsa�ené nap�. v nát�rech, lacích, lepidlech, klihu, horkém tuku �i desinfek�ních prost�edcích, a nez�ídka obt�ují nep�íjemným pachem prost�edí v domácnostech a kancelá�ských prostorech, kde lidé tráví p�evá�nou �ást dne. Po dvouletém výzkumu a testování byla odpov�� nalezena v pou�ití p�írodního materiálu na bázi ov�í vlny.
2016-03-02

21.Pardubick� stavebn� v�stava ve dnech 3-5.3. 2016 od 10-18 hod. Najdete n�s v p��zem


Vce »
2011-11-10

Nov vzorkovna. Otevena nov vzorkovna v Sei u Chrudimi. tel.603 311 432

Chrudimsk 3, Se 53807. Plovouc podlahy, devn podlahy, vinylov podlahy, koberec, korkov podlahy, PVC podlahy
Vce »
2010-02-16

Malovn pokoj. Nyn Vm meme na kl i vymalovat V interir, ped pokldkou podlah.


Vce »
2010-02-16

Dve�e. Dod�vka a mont� dve�� TopDoors od �esk�ho v�robce.

P�id�na sekce DVE�E!!!
Vce »
2009-11-11

V�razn� sleva lamin�tov�ch podlah Parador. Sn�en� cen lamin�tov�ch podlah PARADOR Cl

Classic 1040 z 549,- na 499,- K�/m2 v�etn� DPH Classic 1030 z 475,- na 399,- K�/m2 v�etn� DPH
Vce »
2009-03-04

Ak�n� nab�dka: T��vrstv� d�ev�n� podlaha HEVEA PREMIUM 649,-K� s DPH

T��vrstv� d�ev�n� podlaha HEVEA PREMIUM EKOWOOD.Patentovan� z�mek EKOLOC.Voskovan� spoje tvrd� vnit�n� j�dro.
Vce »
2007-05-22

ProAir, sv�tov� novika pro zdrav� bydlen� - Unikatn� syst�m pro �pravu vzduchu v m�s


Vce »
2006-04-01

Nov� kolekce lamin�tov�ch podlah PARADOR

NOVINKY na trhu plovouc�ch podlah s novou technologi� ProAir
Vce »
 
Copyright © 2007 LEPOS - podlahov centrum